Opakowania mocne z natury

RODO

Tarnów, dnia 25 maja 2018 roku

KONTRAHENCI –
DOSTAWCY I NABYWCY
TOWARÓW I USŁUG
ZENIT SPÓŁKI Z O.O.


INFORMACJA DLA KONTRAHENTA
DOTYCZĄCA GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.1), zwanego dalej „RODO” przekazuję Panu/Pani informacje dotyczące gromadzenia danych w związku z zawartą umową najmu* / dzierżawy*/ sprzedaży* /dostawy*/o świadczenie usług*:

Administrator danych:
ZENIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026978, o kapitale zakładowym wynoszącym 51.000 PLN REGON: 850074331 NIP: 873-000-54-39

Dane kontaktowe Administratora danych:
33 – 100 Tarnów, ul. Ochronek 34
Telefon: + 48 14 688 71 70
Adres e-mail: zenit@zenit.tarnow.pl

Dane kontaktowe osób upoważnionych do przetwarzania danych:
Telefon: + 48 14 630 06 76 do 78
Adres e-mail: zpo@zenit-zpo.com

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IODO)
Administrator nie powołał inspektora ochrony danych (IODO)

Cel przetwarzania danych:
Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a nadto do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń.

Podstawa prawna przetwarzania danych: Art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO

Odbiorcy danych osobowych:
Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane następującym Odbiorcom:
  1. Maciej Kubica Biuro Usług Księgowych i Weryfikacji Bilansów, 39-200 Dębica, Budzisz 28, NIP: 8721002022, REGON: 850043988 – usługi badania sprawozdań finansowych (audytu),
  2. podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi pocztowe (Poczta Polska S.A.) i usługi kurierskie (DHL, DPD, InPost, UPS, Poczta Polska S.A.),
  3. Urzędom Skarbowym i Izbom Administracji Skarbowej – w celu wykonania obowiązków płatnika i podatnika podatków i innych danin publicznych,
  4. Organom władzy i administracji upoważnionym ustawowo do kontroli.


Okres, przez który dane będą przechowywane: 30 dni od upływu 5 (pięcio) – letniego terminu liczonego od końca roku obrotowego, w którym złożono zeznanie podatkowe za rok obrotowy, w którym nabyto lub zbyto towary lub wykonano usługi albo roku podatkowego, do którego zarachowano przychody lub koszty z tym związane. W przypadku sporu z kontrahentem lub organem administracji skarbowej (podatkowej) 30 dni od dnia ostatecznego rozstrzygnięcia sporu przez SN albo NSA bądź bezskutecznego upływu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Prawo dostępu do danych osobowych: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiada Pani/Pan także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Skargi należy kierować na adres:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest zarówno wymogiem ustawowym, jak i warunkiem zawarcia łączącej Panią/Pana z Administratorem umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało konicznością rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia*/ odmową zawarcia umowy*.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

* niepotrzebne skreślić
Kontakt


+48 14 630 06 76

zpo@zenit-zpo.com


Certyfikaty


Podstawowymi celami Zakładu Produkcji Opakowań ZENIT są: produkcja i sprzedaż wyrobów z tektur falistych, spełniających oczekiwania naszych Klientów i gwarantujących im pełne zadowolenie, rozwój Zakładu.created by Duonet
Zakład Produkcji Opakowań „ZENIT” | ul. Tuchowska 76b | 33-100 Tarnów | tel.: +48 14 630 06 76 - 78